CyBuses Cyprus buses information, simplified

Bus stop Artemidos Ave. - Old Airport 1 Larnaca Public Transport

Today's timetable

 • 00:06

  456 VASILIKO

 • 01:14

  446 PERVOLIA

 • 04:12

  446 PERVOLIA

 • 06:00

  432 TERSEFANOU

 • 06:09

  431 DROMOLAXIA

 • 06:09

  430 Pervolia

 • 06:14

  429 FAROS

 • 06:23

  425 AIRPORT

 • 06:43

  425 AIRPORT

 • 07:03

  425 AIRPORT

 • 07:15

  431 DROMOLAXIA

 • 07:20

  432 TERSEFANOU

 • 07:23

  425 AIRPORT

 • 07:30

  430 Pervolia

 • 07:37

  407 ZYGI

 • 07:43

  425 AIRPORT

 • 08:03

  425 AIRPORT

 • 08:12

  425 AIRPORT

 • 08:14

  429 FAROS

 • 08:20

  432 TERSEFANOU

 • 08:21

  431 DROMOLAXIA

 • 08:29

  430 Pervolia

 • 08:31

  425 AIRPORT

 • 08:51

  425 AIRPORT

 • 09:15

  425 AIRPORT

 • 09:25

  431 DROMOLAXIA

 • 09:34

  425 AIRPORT

 • 09:40

  432 TERSEFANOU

 • 09:50

  430 Pervolia

 • 09:51

  425 AIRPORT

 • 10:10

  425 AIRPORT

 • 10:29

  429 FAROS

 • 10:30

  431 DROMOLAXIA

 • 10:33

  425 AIRPORT

 • 10:50

  430 Pervolia

 • 10:50

  432 TERSEFANOU

 • 10:52

  425 AIRPORT

 • 10:57

  407 ZYGI

 • 11:12

  425 AIRPORT

 • 11:33

  425 AIRPORT

 • 11:35

  431 DROMOLAXIA

 • 11:53

  425 AIRPORT

 • 12:00

  432 TERSEFANOU

 • 12:11

  425 AIRPORT

 • 12:15

  429 FAROS

 • 12:25

  430 Pervolia

 • 12:31

  425 AIRPORT

 • 12:56

  425 AIRPORT

 • 12:56

  431 DROMOLAXIA

 • 13:17

  425 AIRPORT

 • 13:36

  425 AIRPORT

 • 13:46

  431 DROMOLAXIA

 • 13:47

  430 Pervolia

 • 13:47

  407 ZYGI

 • 13:51

  432 TERSEFANOU

 • 13:55

  429 FAROS

 • 13:56

  425 AIRPORT

 • 14:20

  425 AIRPORT

 • 14:35

  425 AIRPORT

 • 14:45

  432 TERSEFANOU

 • 14:50

  430 Pervolia

 • 14:58

  425 AIRPORT

 • 15:05

  431 DROMOLAXIA

 • 15:15

  425 AIRPORT

 • 15:40

  425 AIRPORT

 • 15:46

  429 FAROS

 • 15:54

  431 DROMOLAXIA

 • 15:55

  432 TERSEFANOU

 • 16:00

  425 AIRPORT

 • 16:10

  430 Pervolia

 • 16:20

  425 AIRPORT

 • 16:40

  425 AIRPORT

 • 16:42

  407 ZYGI

 • 16:51

  425 AIRPORT

 • 17:00

  432 TERSEFANOU

 • 17:10

  430 Pervolia

 • 17:15

  431 DROMOLAXIA

 • 17:20

  425 AIRPORT

 • 17:31

  425 AIRPORT

 • 17:53

  425 AIRPORT

 • 18:10

  432 TERSEFANOU

 • 18:11

  425 AIRPORT

 • 18:11

  431 DROMOLAXIA

 • 18:16

  429 FAROS

 • 18:30

  430 Pervolia

 • 18:31

  425 AIRPORT

 • 18:51

  425 AIRPORT

 • 19:11

  425 AIRPORT

 • 19:20

  432 TERSEFANOU

 • 19:24

  431 DROMOLAXIA

 • 19:29

  430 Pervolia

 • 19:31

  425 AIRPORT

 • 19:51

  425 AIRPORT

 • 19:52

  407 ZYGI

 • 20:10

  425 AIRPORT

 • 20:16

  429 FAROS

 • 20:29

  432 TERSEFANOU

 • 20:30

  425 AIRPORT

 • 20:44

  430 Pervolia

 • 20:50

  425 AIRPORT

 • 21:10

  425 AIRPORT

 • 21:33

  425 AIRPORT

 • 21:53

  425 AIRPORT

 • 22:14

  425 AIRPORT

 • 22:34

  425 AIRPORT

 • 22:54

  425 AIRPORT

 • 23:13

  425 AIRPORT

 • 23:31

  425 AIRPORT

Serviced by routes:

 • 407 Larnaca St. - Airport - Meneou - Kiti - Mazotos - Tourist Area Pentaschinos - Zygi - Vasiliko
 • 425 Dekeleia - C.T.O. - Larnaca Station - Foinikoudes- Makenzy - Airport
 • 425 Larnaca Station - Foinikoudes - Makenzy - Airport
 • 429 Larnaca Station - Airport - Faros
 • 430 Larnaca Station - Airport - Kiti - Pervolia
 • 431 Larnaca Station-Airport - Meneou - Dromolaxia
 • 432 Larnaca Station - Airport - Dromoloxia - Kiti - Tersefanou
 • 446 Nightly Larnaca Station - Makenzy - Dromoloxia - Tersefanou - Kiti - Pervolia
 • 456 Nightly Larnaka Station - Airport - Meneou - Kiti - Mazotos - Tourist Area Pentaschinos - Zygi - Mari - Vasiliko